Skip to content

Home

VANAF MEDIO MEI 2018 WORDT DEZE WEBSITE NIET MEER AANGEVULD MET NIEUWE PUBLICATIES OF BLOGS. OUDE PUBLICATIES BLIJVEN NOG KORTE TIJD BESCHIKBAAR, WAARNA DE WEBSITE KOMT TE VERVALLEN. EEN AANTAL  VEEL GELEZEN PUBLICATIES ZAL IN EEN PDF WORDEN VERWERKT EN STRAKS BESCHIKBAAR ZIJN OP MIJN PERSOONLIJKE WEBSITE (ZIE VERWIJZING BOVENAAN).  

          WAAROM DEZE WEBSITE BIJBEL EN OVERHEID?

Wat voegt die nog toe aan de vloedgolf aan informatie die de moderne burger overspoelt en voor velen toch al niet te verwerken is?

Direct na een geboorteaangifte komt de overheid in beeld. Je wordt ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en ontvangt een uniek persoonsnummer, het Burger Service Nummer (BSN). Dat nummer wordt gebruikt voor contact met de overheid of om zorg te krijgen en wordt  ook vermeld in dossiers en op de achterzijde van identiteitsbewijzen. Het BSN blijft ook na overlijden van kracht.

Tussen geboorte en overlijden speelt de overheid een belangrijke rol in een mensenleven en naar mate de samenleving complexer wordt, neemt de overheidsinvloed toe. Het leven in grote groepen vereist heldere regels en afspraken. De overheid heeft de taak goed te besturen, regels te ontwikkelen en die ook te handhaven. Burgers moeten de regels naleven. In onze democratische rechtsstaat is de Grondwet de basis voor de verhouding tussen overheid en burgers. Dat verloopt vaak goed maar niet altijd.

De overheid in een snel veranderende wereld

In onze snel veranderende samenleving wijzigt ook de positie van de overheid. We hebben in toenemende mate te maken met grensoverschrijdende problemen als gevolg van globalisering en digitalisering. Een groot deel van de regels in ons land geldt voor de gehele Europese Unie, zodat we dus niet alleen met Den Haag te maken hebben, maar ook met Brussel. Daarnaast is ons land lid van internationale organisaties als de VN en de NAVO en kunnen burgers hun recht halen bij internationale rechterlijke instanties.

Steeds vaker is er een spanningsveld tussen wetgeving en ethische of levensbeschouwelijke normen. Voorbeelden zijn de digitalisering van de samenleving, onze privacy, rechtshandhaving, medisch-ethische kwesties, vrijheid van godsdienst en onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, milieu en klimaat, de kloof tussen rijk en arm, oorlogen en terreurdreiging etc. Vanaf 1988 publiceer ik over deze en andere onderwerpen en de praktijk leert dat daarmee in een behoefte wordt voorzien.

VANDAAR DEZE WEBSITE!

 

 handtekening jaap

Jaap Spaans

Foto’s en illustratie Jaap Spaans: Gerechtsgebouw Assen, Oude scheepsbijbel in de Statenvertaling