Skip to content

BLOG: ACTUALITEIT EN GELOOF IN HET KORT

Vanaf 1 november 2017 verschijnen op deze pagina wekelijks korte stukjes over actuele ontwikkelingen in relatie tot de overheid. Daar is behoefte aan. Uitgebreide publicaties treft u aan onder ‘Artikelen’. De publicaties onderaan op deze pagina blijven nog enige tijd beschikbaar

2018

LAATSTE BLOG OP DEZE WEBSITE: Verwarde personen, Israël en totalitaire surveillance Week 19
In dit laatste blog aandacht voor enige onderwerpen, die mij de afgelopen decennia intensief bezig hielden.

–Het begrip ‘verwarde personen’ wordt te overvloedig in negatieve zin gebruikt. Steeds vaker wordt bij een aanval of mogelijke aanslag de daad direct en ongegrond toegeschreven aan een verward persoon. Als er vervolgens nader onderzoek plaats vindt, moet men toegeven dat het toch om een aanslag gaat. Veel mensen met psychische problemen hebben het al moeilijk genoeg en worden hierdoor gestigmatiseerd. Daarom deze tip aan de overheid: denk goed na en onderzoek eerst de feiten, alvorens zoiets ernstigs in de schoenen van een verwarde persoon te schuiven. De huidige communicatie schept alleen maar meer verwarring!

–Israël vierde op 14 mei 2018 het zeventigjarig bestaan. De situatie in het Midden-Oosten is explosiever dan ooit en kan gemakkelijk escaleren. Het vervolgde Joodse volk had een veilige thuishaven nodig, mar tegelijk ben ik mij bewust van de moeilijke situatie waarin anderen verkeren. Om een goed oordeel over de situatie te vellen, is historische kennis van groot belang. Het eeuwenlange antisemitisme mag daarbij niet worden genegeerd. Op zich is het wonderlijk, dat dit kleine stukje grond op de navel van de aarde, zo onder het mondiale mediavergrootglas ligt. De fixatie op Jeruzalem onderstreept de betekenis van stad en land. Het drama in Syrië verschuift al naar de achtergrond, de gruwelijke excessen in Yemen die plaats vinden buiten het zicht van camera’s en media, lijken de wereld te ontgaan. Wat ik betreur is het feit dat het nieuws rond Israël werd gedomineerd door Gaza en Jeruzalem, terwijl er weinig aandacht was voor wat er in het demografisch en geografisch nietige land allemaal is bereikt op gebied van wetenschap en technologie. Door een grote inzet van de pioniers en toepassing van druppelirrigatie en ontzilting van zeewater, is in 70 jaar dor woestijnland getransformeerd tot een bloeiende tuin. Als er vrede zou zijn en die kennis zou worden verspreid, zou het Midden-Oosten een welvarend gebied zijn. We hebben een Olijfboom geplant in Israël, omdat het herstel van Israël ook een teken is van vrede en geestelijke betrokkenheid. Paulus schrijft dat Israël de edele olijf is waarop de kerk is geënt. Uiteindelijk zal het Vrederijk komen en Jeruzalem Stad van de Vrede zijn. Om dat te geloven kun je niet om de Bijbelse beloftes heen.

–In China wordt gewerkt aan een nieuw systeem dat ook wel wordt beschouwd als ‘totalitaire surveillance’. Computertechnologie en moderne biometrische identificatiesystemen zoals gezichtsherkenning, worden ingezet om burgers te volgen en controleren. Er zullen ongetwijfeld voordelen zijn aan zo’n intensief volgsysteem, maar het is ook zorgelijk. Burgers worden meetbaar en transparant. Toen ik in 2000 was uitgenodigd voor het Publiek Debat Biometrie in Den Haag, was een van de zorgen dat er in de toekomst grootschalige monitoring van burgers zou komen met biometrische systemen, zonder dat men ervan op de hoogte is. Bijna twee decennia later is het zover. Gezichtsherkenning wordt steeds intensiever toegepast en de betrouwbaarheid van dergelijke identificatiemethodes neemt snel toe. Zowel christenen als seculiere burgers zijn bezorgd over deze ontwikkeling met een mondiale reikwijdte. Orwells boek 1984 en de Bijbel voorzagen deze ontwikkeling. Een proces dat we alert moeten volgen!
Bronnen:
BBC World News, 15th of May 2018: Face recognition police tools ‘staggeringly inaccurate’.
NRC.nl, 12 februari 2018: Chinezen laconiek over sluimerende ‘surveillancestaat’.
Nieuwsuur 17 april 2018: ‘China voert puntensysteem in voor gedrag’.
George Orwell ‘1984’ en de Bijbelboeken Openbaring 13:11-18. Romeinen 11:17.

Europa: eenheid of verdeeldheid? Week 18
Deze week maakte de Amerikaanse president Trump bekend, dat de VS deelname aan het akkoord met Iran over nucleaire wapens beëindigt. Een stap die te verwachten was, gelet op de snel groeiende invloed van Iran in de regio en dreigementen aan Israël om die staat te vernietigen. Wat vooral opviel waren de vergeefse inspanning van Europese leiders, om Trump te overtuigen van zijn voornemen af te zien. De gevolgen zijn nog niet geheel te overzien, maar die zullen groot zijn en de situatie kan gemakkelijk leiden tot een escalatie van geweld in het al explosieve Midden-Oosten en zelfs nieuws massale vluchtelingenstromen.
Wat echter opviel was de grote verdeeldheid in Europa. President Macron, bondskanselier Merkel en minister Boris Johnson van Groot Brittannië meldden zich in korte tijd, los van elkaar, in Washington om hun standpunten kenbaar te maken. Het roept de vraag op met wie je als buitenlandse machthebber moet bellen, om iemand aan de lijn te krijgen die namens Europa spreekt. In een snel globaliserende en complexer wordende wereld met vele grensoverschrijdende problemen, is een Europees beleid simpelweg noodzakelijk. Geen enkel land kan uitdagingen als cybercrime, klimaat en milieu, energievoorziening, terreurbestrijding etc. aan zonder hulp van derden. Europa lijkt hopeloos verdeeld en lijkt door de Brexit verder af van eenheid dan ooit. Verdeeldheid is echter geen optie meer en ik verwacht  binnen een decennium grote veranderingen op dit continent. Onder druk van de snel schuivende politieke en economische machtsverhoudingen op de wereld! 

Vrijheid Week 17

Deze week herdachten we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en anderen die stierven voor de vrijheid. In het verleden gingen we als gezin regelmatig naar een bungalow in een vakantiepark op de Veluwe en altijd stond er een bezoekje aan het monument bij De Woeste Hoeve, gemeente Apeldoorn (zie foto). Daar werden op 8 maart 1945 117 mannen door de Duitse bezetter gefusilleerd als represaille voor de “aanslag” op Rauter, de hoogste Duitse politiegeneraal en hoofd van de SS in Nederland. Onder de slachtoffers was ook dokter Van der Velde, voormalig directeur van het Bethesda-ziekenhuis in Hoogeveen. Een moedig man die tijdens de oorlog Joden en verzetsmensen hielp. Na te zijn verraden werd hij opgepakt. Bij het ziekenhuis is een standbeeld voor hem opgericht met een plaquette. Als ik er langs loop, denk ik altijd aan De Woeste Hoeve.

Als ik aan deze blog werk is het Bevrijdingsdag 2018. Het lijkt wel een tegenstelling het verdriet van het herdenken en de vreugde van de bevrijding. Het symboliseert dat vrijheid een belangrijk goed is dat we moeten koesteren. En toch, als ik de ontwikkelingen in de wereld volg zie ik de geestelijke en fysieke nood, het vele onrecht en de verdrukking en angst waaronder veel mensen moeten leven. We zijn bevoorrecht in een vrij land te wonen, maar mogen niet wegkijken als het om het vele onrecht  en de onvrijheid voor velen in  de wereld gaat. Foto’s: Jaap Spaans

Gluren in medische dossiers Week 16
Een bekende ster in een realityserie op televisie werd onlangs met spoed opgenomen in een Haags ziekenhuis wegens allerlei problemen. Problemen die breed werden uitgemeten in een aantal populaire televisieprogramma’s over de showbusiness. Ik kan mij zo voorstellen dat het bericht van de opname zich als een lopend vuurtje heeft verspreid onder het ziekenhuispersoneel. Volgens berichtgeving in de media en op de website van het ziekenhuis, hebben 85 personeelsleden het dossier van de patiënt ingezien. De meesten uit nieuwsgierigheid, want het ging om medewerkers die geen behandel- of zorgrelatie met de patiënt hadden. Degenen die het dossier zonder reden inzagen kregen een waarschuwing, met de aantekening dat bij herhaling ontslag op staande voet volgt. Eerder kwam een vergelijkbare situatie in het nieuws rond een bekende zangeres in de VS. Het is slechts het topje van de ijsberg dat de media haalt, dus het zal ongetwijfeld vaker voorkomen. Ik verwacht dat met de nieuwe regels betreffende datalekken, vaker misstanden rond privacy zullen worden gemeld en onderzocht door de Autoriteit Persoonsgegevens. Het ziekenhuis heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen, zoals een systeem van inlogsignalering en er worden steekproeven gehouden. Adequaat en in openheid opgelost door het ziekenhuis!
Bron: Persbericht op de website van het HagaZiekenhuis, 26/4/2018: ‘HagaZiekenhuis neemt extra maatregelen na onrechtmatig raadplegen patiëntendossier’.

Wethouders Week 15

De laatste tijd verschijnen er opvallend veel publicaties over integriteit van lokale bestuurders en politici en de zwaarte van deze functies. Onderzoek wijst uit dat van alle wethouders die in 2014 begonnen aan het wethouderschap, vier op de tien tijdelijk of definitief zijn gestopt. Er was 158 keer sprake van een tijdelijk of definitief vertrek van wethouders vanwege een coalitiebreuk of verstoorde verhoudingen. Andere redenen voor een politieke vertrouwensbreuk komen veel minder voor, zoals falende bestuursstijl (24 keer) en integriteitskwestie (25 keer).

De problematiek die zich voordoet is een gevaar voor de democratie in het algemeen en de lokale democratieën in het bijzonder. Door de decentralisatie zijn er belangrijke taken overgegaan van de rijksoverheid naar de gemeentes. Daar gaan enorme bedragen in om en integer bestuur en een goede controle door de gemeenteraden zijn noodzakelijk. Problemen zullen worden versterkt bij economische tegenwind. Misschien wordt het tijd de overdreven netwerkculturen op lokaal en regionaal niveau eens kritisch te onderzoeken. Daarmee kan belangenverstrengeling worden voorkomen.

Bron: Binnenlands Bestuur online 19/4/2018 ‘Chaos door versplintering blijft uit’.

Leefstijlgezondheid Week 15

Een cardioloog hield onlangs op televisie een pleidooi voor het onderwerp ‘leefstijlgezondheid’. Ze bedoelde er ongeveer mee dat er in je leefstijl een goede balans mot zijn tussen spanning/piekstress en ontspanning, gewoontes die minder goed of juist heel goed zijn voor je gezondheid. Haar visie sprak mij wel aan. Je gezondheid wordt bepaald door factoren als erfelijkheid, pech of geluk in het leven (omgevingsfactoren dus), maar ook de leefstijl die je als mens hanteert. Je kunt niet op alles invloed uitoefenen, maar wel op je leefstijl en dat bedoelde zij. Roken kun je beter laten en deze week werd bekend dat alcohol toch schadelijker is dan altijd werd gedacht. Zelf rook en drink ik niet, ik tracht voldoende te bewegen en houd een verantwoord voedingspatroon aan. Op stress heb je niet altijd invloed omdat het vaak om onverwachte gebeurtenissen of prikkels gaat. Maar dat een gezonde leefstijl kan bijdragen aan een goede fysieke en psychische balans, is wel duidelijk. Ik zal daar t.z.t. op mijn persoonlijke website een uitgebreider artikel aan wijden. 

Nieuwe inzichten stralingsrisico’s? Week 14
Straling van antennes mogelijk landelijk aan banden. Door de uitrol van het 5G netwerk wordt een wildgroei aan antennes verwacht, kopte een dagblad onlangs. Jarenlang werd volgehouden dat elektromagnetische straling geen bijzondere risico’s voor de gezondheid zou opleveren, maar het lijkt erop dat die visie aan het veranderen is. Nog maar tien jaar geleden werden protesten tegen zendmasten afgedaan dat het ‘tussen de oren zou zitten’. Veel Europese landen houden strengere stralingsnormen aan dan ons land. Feit is dat we er gewoon nog te weinig van afweten en de risico’s onvoldoende kunnen inschatten. Wetenschappelijk onderzoek heeft nog niet onomstotelijk aangetoond dat straling schadelijk is voor de volksgezondheid. In een aantal Europese landen mogen zendmasten echter niet worden geplaatst in de omgeving van scholen en verzorgingshuizen en daar zal toch wel enige grond voor zijn. In 2013 verbood België de verkoop van mobieltjes aan kinderen jonger dan zeven jaar. De tijd zal het leren.
Bronnen: Nederlands Dagblad, 3/9/2013 ‘België verbiedt verkoop kindermobiel’, Algemeen Dagblad, 27/3/2018 ‘Straling zendmasten aan banden’ en Dagblad van het Noorden, 22/8/2017 ‘Hoogspanningsmast wordt zendmast: protest bewoners’.

Optimisme in Nederland Week 13

Voor het eerst sinds 2008 zijn er meer optimisten in ons land dan pessimisten. Er schijnt zelfs sprake te zijn van een heuse optimismesprong. Althans dat blijkt uit het eerste kwartaalbericht van 2018 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Nederlanders zijn veel positiever over bijvoorbeeld lokaal bestuur, vertrouwen in informatie van wetenschappelijke instellingen etc. De scepsis over decentralisaties in het sociaal domein is echter onverminderd groot. Ik heb altijd moeite met dit soort onderzoeken. SCPBurgerperspectieven2018 Onlangs werd bekend gemaakt dat Nederlanders tot de gelukkigste mensen op deze aarde mogen worden gerekend. Een week later verschijnt er dan weer een publicatie, dat een op de vijf Nederlanders tussen 18 en 34 jaar kampt met ernstige mentale klachten en dat de smartphone de belangrijkste boosdoener is. Het lijkt allemaal wat tegenstrijdig en de benadering  in veel media is volgens mij nogal fragmentarisch, dus los van de maatschappelijke context.
In het programma Nieuwsuur werd het SCP-nieuws geanalyseerd, maar gelukkig ook in de context geplaatst. Een deskundige gaf aan dat het voornamelijk over de economie ging en alleen Nederland betrof. Presentator Twan Huys plaatste de noodzakelijke kanttekening door te stellen: hierna belichten we in dit programma de ernstige situatie in Venezuela en de Iraakse stad Mosul. Is er ook optimisme als we de luiken van Nederland openen en naar buiten kijken? Conclusie was dat er dan beduidend meer reden is tot pessimisme. Een realistische schets en treffend voor Goede Vrijdag en Pasen, waarbij we ons nadrukkelijk bezinnen op het vele lijden in de wereld, waarmee we dagelijks worden geconfronteerd. 
Bronnen:
Persbericht SCP van 30 maart 2018
Dagblad van het Noorden, 26/3/2018: ‘Smartphonestress wordt volksziekte’.

Week van de psychiatrie Week 12

Vandaag (24/3/2018) wordt de Week van de Psychiatrie afgesloten met een congres in Den Haag. Slogan van deze week is ‘Psychiatrie is van ons allemaal. Een trauma ook!’. Volgens info op de website van de Week van de Psychiatrie is deze opgedragen aan alle mensen (met of zonder psychiatrische achtergrond) die zich hebben ingezet voor verbetering van positie en het leven van mensen met psychische en psychiatrische problematiek. De GGZ (geestelijke gezondheidszorg) is de afgelopen decennia veel humaner geworden, hoewel er nog heel veel werk te doen is op het gebied van beeldvorming, doorbreken van isolement, verbeteren van woonomstandigheden, verbeteren van relatie van psychiatrie en de samenleving, verbeteren van financiële positie, verbetering van informatievoorzieningen en keuzemogelijkheden. De Week van de Psychiatrie is nog niet ‘af’ en de komende decennia gaan de initiatiefnemers ermee door.

Stemmen deze week met onze dubbel gehandicapte zoon verliep goed maar stemde ook tot nadenken. Hij is ook verstandelijk gehandicapt en niet taalvaardig. Het is volgens de Kieswet niet toegestaan dat iemand hem dan begeleidt tot in het stemhokje. Over zijn keuzes was hij stellig. Restte mij als vader nog buiten het stemhokje aan de hand van de daar hangende lijst hem uit te leggen wat hij precies moest aankruisen. Het is de hoogste tijd dat ook de burgerrechten van mensen met deze beperking serieus worden genomen. 

 

Nieuwe wapenwedloop Week 11
Afgelopen week publiceerde het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) cijfers, waaruit blijkt dat de wapenhandel naar het Midden-Oosten is verdubbeld als gevolg van grote zorgen over de veiligheid bij de landen in deze regio. Van elke euro die wereldwijd wordt uitgegeven aan wapens komt 32 cent hiervandaan, berekende het Zweedse vredesinstituut. De wapens in de regio zijn vooral afkomstig uit de VS, maar ook Europese landen als Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en in mindere mate Nederland leveren een bijdrage. Wapenexporteurs als Rusland en China zijn minder populair in het Midden-Oosten. Dat kan te maken hebben met de superieure ‘kwaliteit’ van het westerse wapentuig, zoals vuurkracht of toepassing van moderne technologie. Ook in Europa groeien de budgetten weer. We mogen ons de cijfers van SIPRI aantrekken, want wapen exporterende landen dragen een grote verantwoordelijkheid, zeker als deze regelmatig de verwijtende vinger heffen naar anderen, bijvoorbeeld binnen de VN en de Veiligheidsraad. Gisteren, 15/3/2018 was het zeven jaar geleden dat de oorlog in Syrië begon. Ik zag schokkende beelden van een verwoest land en mensonwaardige excessen tegen de eigen bevolking. Naar schatting ruim 400.000 dodelijke slachtoffers, 10 miljoen vluchtelingen en de inzet van gifgas, clusterbommen en vaatbommen. Nu het einde van de oorlog daar eindelijk in zicht lijkt, verschuift de militaire activiteit zich richting de noordgrens van Israël waar zowel Rusland als Iran met groepen als Hezbollah zich militair versterken. Iran heeft bij herhaling uitgedragen Israël te willen vernietigen. Na de ervaringen in Syrië kan de wereld die dreiging maar beter serieus nemen. De militaire druk op de Joodse Staat zal de komende tijd toenemen en de oorlog in Syrië heeft ons nu wel geleerd wat er in die regio met de verliezende partij gebeurt. De geschiedenis heeft echter geleerd dat noch een politieke nog een militaire macht erin is geslaagd het Joodse volk te vernietigen. Ondanks de Holocaust leeft het Joodse volk en viert Israël in mei de zeventigste verjaardag. De Bijbel weerhoudt mij van pessimisme. Immers de Bijbel leert dat er een tijd zal komen dat zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegscharen en speren tot snoeimessen. Het is de lijfspreuk van de VN geworden en uitgebeeld in een beeld van een krijger die zijn zwaard aan het omsmeden is (Jesaja 2:4 en Micha 4:1-5). Een geschenk van Rusland aan de VN. Dat die vrede uitgerekend zal komen uit de regio waar nu een immense wapenopbouw plaats vindt lijkt onrealistisch en onwezenlijk. Toch geloof ik erin, hoewel de weg ernaar toe niet gemakkelijk zal zijn.

Bronnen:
-Website Sipri.org: ‘Asia and the Middle East lead rising trend in arms imports, US exports grow significantly, says SIPRI’, 12/3/2018.
-Actualiteitenrubriek Nieuwsuur, 15/3/2018
-NOS, maandag 12 maart 2018 ‘Wapenhandel verdubbeld door zorgen over veiligheid’.

Foto: Richard Hakvoort

 

Contant betalen verder ontmoedigd Week 10

Deze week werd bekend dat de burger bij steeds meer gemeentes alleen nog producten kan betrekken door te pinnen. Een slechte ontwikkeling. Bij de meeste winkels kan de consument kiezen van welk wettig betaalmiddel gebruik wordt gemaakt. Zo niet, dan ga je naar een ander. De gemeentes hebben echter het monopolie als het gaat om de verstrekking van paspoorten, identiteitsbewijzen, rijbewijzen etc. Daar dient altijd een loket te zijn waar contant kan worden betaald. Het is een tendens in de samenleving om uit kostenoverwegingen en veiligheid (waarbij aangetekend kan worden dat de digitale veiligheid ook steeds meer onder druk komt te staan door cybercriminaliteit), de burger te verplichten te pinnen. Ik weet uit ervaring dat kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen en mensen met een beperking van dit beleid de dupe zijn. Juist de overheid zou zich hiervan bewust moeten zijn. We hebben het met elkaar bijna dagelijks over de zorgplicht van de overheid, langer zelfstandig blijven wonen, burgerschap voor mensen met een beperking etc.
Ik heb een brief aan De Nederlandse Bank (DNB) geschreven in hoeverre de handelwijze van gemeentes in strijd is met wetgeving en de normen van financieel verkeer, zoals DNB die hanteert als toezichthouder. Als het antwoord binnen is, zal ik uitgebreider ingaan op dit onderwerp.

Grafrust als verkiezingsthema Week 9

Het was te verwachten dat het onderwerp ‘grafrust’ weer aan de orde zou komen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Zo ook in mijn woonplaats Hoogeveen. Het CDA hield een informatieavond of een natuurbegraafplaats tot de mogelijkheden behoort en ruim een jaar geleden zijn de torenhoge grafrechten verlaagd. In de verordening over begraafplaatsen is opgenomen dat bij ruiming van een graf, de stoffelijke resten op basis van uniciteit zullen worden geplaatst in een verzamelgrafkelder, dus niet in een grote knekelput. Die maatregelen getuigen van piëteit jegens degenen die de wens hebben om na het leven te worden begraven. Het is een belangrijk maar ook beladen onderwerp dat veel emoties oproept. Ik stel vast dat ook in behoudende geloofskringen het aantal crematies geleidelijk aan toeneemt. Onlangs sprak ik met een vertegenwoordiger van een evangelische gemeente, die vertelde dat er een toename is van crematies van overledenen die voorheen hadden aangegeven op religieuze gronden een voorkeur te hebben voor begraven. Soms is er gewoon onvoldoende geld om een begrafenis en de grafrechten te betalen. De schokkende beelden van een decennia geleden over massale ruimingen van complete percelen graven, leidden toen tot grote verontwaardiging. Ik heb er diverse publicaties aan gewijd en er met politici correspondentie over gevoerd (zie mijn persoonlijke website). Als christen vind ik het onjuist, dat begraven wordt ontmoedigd door de kosten op te jagen. Het moet een keuze blijven. Gelukkig kunnen we bij de komende verkiezingen op democratische wijze onze stem ‘laten horen’. Dat zal ik zeker doen.

Noodkreet recherche week 8

De Nederlandse Politiebond lanceerde op 20 februari 2018 een rapport met een noodkreet van de recherche: ‘Waar blijft onze versterking?’. In feite was het een vervolg op een eerder rapport over de politie ‘Handelen naar waarheid’, waaraan ik twee jaar geleden in een publicatie aandacht besteedde. Die samenhang tussen beide onderzoeken/rapporten mag niet uit het ook worden verloren, wat sommige journalisten helaas wel doen. Als oud-politieman raakt het rapport mij, omdat ik er de conclusie uit trek dat de rechtsstaat bij ongewijzigd beleid in gevaar is. De rechercheurs worden in de keiharde praktijk geconfronteerd met de gevolgen van het beleid, de bezuinigingen en een te snelle reorganisatie naar een landelijke politiedienst. Daarnaast zijn er de gevolgen van een samenleving die snel complexer wordt en waarin voor de aanpak van bepaalde vormen van (georganiseerde) criminaliteit en cybercrime, onvoldoende opsporingscapaciteit is. Er is sprake is van een groeiende vermenging van onder- en bovenwereld, vooral op lokaal niveau. Enige conclusies raakten mij in het bijzonder. Kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen, lopen meer risico dan anderen. Het aantal misdrijven waarbij ouderen de dupe zijn is toegenomen. Nederland is op weg naar een ‘Narcostaat’ las ik, een term die ik nog niet eerder in een dergelijke serieuze context heb gehoord of gelezen. Ook is de samenwerking met lokale organisaties vaak niet optimaal. Dat er een sluimerende angstcultuur heerst bij de politie en hoge ambtenaren pas de waarheid durven zeggen over de voortwoekerende criminaliteit als zij afscheid nemen, is ronduit zorgelijk. Regering en volksvertegenwoordigers moeten snel met maatregelen komen. Er is geen tijd te verliezen.

Meer burn-outs Week 7

Het CBS en TNO deden onderzoek naar de stijging van het aantal burn-outs. Een van de conclusies is, dat in 2016 ruim 18 procent van de vrouwelijke werknemers van 25 tot 35 jaar aangaf last te hebben van psychische vermoeidheid door het werk. Minstens een paar keer per maand voelden zij zich emotioneel uitgeput door het werk, zwaar vermoeid of leeg aan het eind van een werkdag. Van alle werknemers van 15 tot 75 jaar had bijna 15 procent last van werk gerelateerde psychische vermoeidheid (burn-outklachten). Het zijn verontrustende cijfers, waar ik ook weer niet verbaasd over ben. Om mij heen kijkend zie ik dezelfde verontruste tekenen, ook bij mensen waar je het niet direct van verwacht zoals voorgangers en dominees. Zelf heb ik door allerlei oorzaken ook een periode in mijn leven gehad dat de draaglast de draagkracht oversteeg. Wel heb ik geleerd dat er meestal geen sprake is van één oorzaak maar een opstapeling van factoren. Wat vaak wordt onderschat zijn de problemen in de huiselijke sfeer, aanleg, een ziekmakende bedrijfscultuur waarbij slecht wordt gecommuniceerd en……………… de permanente bereikbaarheid door te intensief gebruik van sociale media. In week 48 van 2017 besteedde ik ook aandacht aan dit onderwerp

Bronnen
NOS Nieuwswebsite, 14/2/2018 ‘Jonge vrouwen vaker vermoeid door werk’
ECLIPS Verslag van een burn-out. Adrian Verbree. Uitgeverij Plateau, 2003

Integriteit en lokaal bestuur Week 6

Wethouders die opstappen, leden van de gemeenteraad bij wie vraagtekens worden geplaatst over hun integriteit. Het onderwerp is tegenwoordig vaak in het nieuws. Met de verkiezingen voor de gemeenteraad in aantocht is het een belangrijk thema. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die de belangen behartigt van de 380 gemeenten in ons land is actief op dit onderwerp. Zo propageert de VNG uitbreiding van de screeningsmogelijkheden van bestuurders en medewerkers die met vertrouwelijke informatie omgaan. Zij roept de leden op consequent aangifte te doen bij bedreiging, omkoping of concreet bewijs van infiltratie. Integer handelen behoeft constante aandacht bij alle functies binnen de lokale overheid (zie bronnen). Het is ook een ingewikkeld thema. Raadsleden zijn vaak actief in maatschappelijke of sociale activiteiten en intensief netwerken is daar volgens mijn waarneming onderdeel van. Dan kan er al snel sprake zijn van belangenverstrengeling of een spanningsveld optreden, bijvoorbeeld als er moet worden besloten over vergoedingen van managers bij organisaties die ook worden ingezet bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het is dan ook goed dat dit onderwerp een plaats krijgt op de agenda’s en wordt belicht door lokale en regionale media.

Bronnen

Website VNG, 8/2/2018: ‘Maatregelen tegen criminele beïnvloeding lokaal bestuur’.

Binnenlands Bestuur, 23/7/2015: ‘Integriteit blijft belangrijke valfactor wethouders’.

‘Gekloonde aapjes en kunstmatige intelligentie’ Week 5

Afgelopen week buitelden wetenschappers en ethici over elkaar heen in de media. Voor het eerst zijn wetenschappers erin geslaagd een aapje te klonen tot meerdere, genetisch gelijke exemplaren. Een wetenschapper, hoogleraar gerontologie, verklaarde dat mensen gemakkelijk 130 jaar kunnen worden door de samensmelting van mensen en kunstmatige intelligentie zoals implantatie van chips (cyborg). Deze visie wordt ook wel aangeduid als transhumanisme, wat inhoudt dat de mensheid zich ontwikkelt tot een nieuwe soort, waarbij natuurlijke grenzen worden doorbroken. Gelukkig werd ook de vraag ingebracht ‘Wat doet het met ons mens-zijn, want er komen ook emoties bij en zijn we straks in staat een supermens te creëren?’.

De positieve medische gevolgen zullen ongetwijfeld indrukwekkend zijn en vallen ook niet te ontkennen. Dat geldt voor genetische experimenten, moderne diagnostiek en de technologische revolutie. Vanuit mijn levensbeschouwing worstel ik wel met de mogelijke excessen die kunnen optreden, zowel bij de wetenschap, overheden als bedrijfsleven. Nu al zien we dat overheden, vaak van machtige landen, een totaal verschillend beleid voeren als het gaat om dit soort gevoelige experimenten. De geschiedenis heeft ons wel geleerd dat de mensheid in staat is grenzen te overschrijden. We denken aan de pseudowetenschappelijke medische experimenten op gevangenen in Auschwitz, van de nazi-arts Josef Mengele. Als ik dit schrijf is het de laatste zondag van januari. In Amsterdam wordt de Nationale Holocaust Herdenking gehouden, omdat het 75 jaar geleden is dat het vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd.
Bronnen:
–WNL op zondag, 28/1/2018
–‘Cyborgs and the future of humanity’, Binnenlands Bestuur, 4/3/2014
–‘Intieme technologie. De slag om ons lichaam en gedrag’. Rathenau Instituut, januari 2014

‘De Watersnoodramp’ Week 4

Volgende week, in de nacht van 31 januari op 1 februari, wordt de Watersnoodramp van 1953, 65 jaar geleden, herdacht. Ik sta er ieder jaar bij stil, omdat mijn opa en oma en nog meer familie op Goeree Overflakkee woonden, dat zwaar werd getroffen door het water. Ik was vier jaar toen het gebeurde en herinner mij er niet veel van. Pas later begreep ik hoe groot de impact voor hen moet zijn geweest. In die tijd werd er voornamelijk gecommuniceerd via briefpost en voor het nieuws over de ramp waren er de radio en de christelijke krant, waarop mijn ouders geabonneerd waren. Wat ik mij wel herinner is dat ik op een dag met mijn moeder met de bus naar Scheveningen ging. We kwamen aan bij de statige pastorie van een Nederlands Hervormde kerk. Toen de deur werd geopend zag ik mijn opa en oma, die na de evacuatie van het eiland liefdevol onderdak vonden bij het gezin van de dominee. Het betekende een vriendschap voor het leven, want mijn moeder bezocht hen nog regelmatig.

Mijn opa en oma waren lieve mensen die rust uitstraalden. Eenmaal per jaar ging ik met mijn moeder een week bij hen logeren. Het was de tijd dat je nog met de veerboot van Hellevoetsluis naar het eiland voer. Ik ging dan vaak vissen met mijn opa en dat betekende om vijf uur uit bed en op de fiets naar het Haringvliet. We visten dan vooral op bot en paling en de vangst werd al bij het middageten opgediend. Verser kon natuurlijk niet. Opa en oma zijn beiden ver in de tachtig geworden. Zal wel een combinatie zijn geweest van goede genen, geloofsvertrouwen en een rustig leven. Ondanks de Watersnood, die zij gelukkig hebben overleefd en goed doorstaan. Mede door de naastenliefde van een domineesgezin in Scheveningen. Opa en oma waren gelovige mensen, maar meden conflicten en felle discussies over politiek en geloof. Daar kan ik postuum nog wel wat van opsteken.

‘Een te gekleurde bril’ Week 3 

Voor mij ligt een publicatie over lezersonderzoek van een evangelisch maandblad, gedateerd juli 2005. De redactie wilde inzicht verwerven in de vraag, waardoor evangelische leiders zich bij hun meningsvorming over maatschappelijke issues laten leiden. Ik heb de publicatie bewaard vanwege de opmerkelijke uitkomsten. Via een telefonische enquête werden 79 willekeurig gekozen evangelische leiders en voorgangers benaderd. Daarvan bleken er 50 bereid anoniem hun voorkeur te geven. De anderen vonden de vragen te persoonlijk. Van de 50 ondervraagden lezen 39 (78 procent) De Telegraaf, 4 het Algemeen Dagblad, 4 het Nederlands Dagblad en Trouw, NRC-Handelsblad en het Reformatorisch Dagblad elk 1. Uitdaging, De Oogst en Het Zoeklicht bleken de meest gelezen christelijke bladen. Allen bleken lid te zijn van de EO en ontvingen automatisch het blad Visie. Ruim twaalf jaar na dato zullen de cijfers niet meer opgaan, want de samenleving is ingrijpend veranderd, maar dat geldt ook voor de evangelische wereld en de EO. Hopelijk wordt het onderzoek nog eens herhaald.

Media: te negatief?

Ik diepte de enquêteresultaten op uit mijn archief, nadat ik op 16 november 2017 had gekeken naar het EO-programma De Tafel van Tijs. Daarin ventileerde Sjirk Kuijper, de hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, zijn mening over de vraag of de media te negatief zijn. Ik had weinig waardering voor de eenzijdige wijze waarop hij dat deed. Op de tafel lag alleen een Telegraaf. Tijdens de discussie vroeg de presentator of Kuijper een Telegraaf had meegebracht, maar uit zijn reactie maakte ik op dat de redactie die had neergelegd en dat moet Tijs geweten hebben. Diverse malen werd de Telegraaf triomfantelijk omhoog gehouden en verweet Kuijper de Telegraaf, dat slecht nieuws bovenmatig werd benadrukt. Als onderbouwing voerde hij een persoonlijk onderzoekje aan dat volgens hem aantoonde dat nieuws over geweldscriminaliteit, in dit geval over een seriemoordenaar, in de loop der jaren van pagina 7 van de bewuste krant was verhuisd naar de voorpagina. Hij toonde ook een voor de kijker onleesbare statistiek over afnemende geweldscriminaliteit. Ik vond het een nogal rancuneus en weinig objectief media-optreden. Maar Kuijper was nog niet uitgeraasd, want enige dagen later beschreef hij in een commentaar de Telegraaf als ‘de Amsterdamse relkrant’.

Sinds internet voor iedereen toegankelijk is, laten mensen zich niet zo gemakkelijk meer misleiden, zelfs niet door een omroepcoryfee of hoofdredacteur. Daarom een kanttekening bij de uitspraken van Kuijper: Het aantal geweldsincidenten tegen medewerkers met een publieke taak is flink toegenomen, evenals agressie en geweld tegen raadsleden. In een bepaalde regio tussen 2014 en 2016 van 135 tot 511 meldingen, bijna een verviervoudiging. De media-elite kan maar beter de ivoren torens verlaten en wennen aan de gewijzigde situatie in de samenleving en vooral de ledenaantallen en oplagecijfers nauwlettend volgen. Die zijn namelijk onverbiddelijk en zeker niet rooskleurig. Slecht nieuws dus, dat weleens een aanzienlijk ‘Adieu’ tot gevolg zou kunnen hebben.

Bronnen:
–Maandblad Uitdaging, juli/augustus 2005: ‘Telegraaf is bij evangelischen het meest in trek’.
–De Tafel van Tijs, EO 16 november 2017, zie laatste deel uitzending en Nederlands Dagblad, 20 november 2017, hoofdredactioneel commentaar door Sjirk Kuijper: ‘Zinvol onderzoek, zinloze cultuurstrijd’.
–Binnenlands Bestuur, 26 april 2017 ‘Geweld tegen medewerkers publieke taak verviervoudigd’ en Raadslid.nu Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, november 2016: ‘Toename agressie en geweld jegens raadsleden’.
–Op een mail die ik als reactie zond aan de EO en het ND, waarin ik aantoonde dat ook het ND weleens steken laat vallen t.a.v. consistentie in de berichtgeving, werd helaas niet gereageerd.

‘Contant betalen moet blijven’ Week 2 

In een persbericht van 4 januari 2018 protesteert de ouderenbond KBO-PCB tegen de beperkingen die ouderen krijgen opgelegd bij contant betalen. Zo is het bij steeds meer gemeentes  niet meer mogelijk contant te betalen bij de publieksbalies. De bond heeft begrip voor aspecten als veiligheid en efficiëntie, maar vindt het noodzakelijk dat ook contant geld als betaalmiddel blijft functioneren. Vooral gemeentelijke dienstverlening moet voor iedereen, dus ook voor kwetsbare groepen, toegankelijk en bereikbaar blijven. In samenwerking met het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) van De Nederlandse Bank, dringt men er bij de gemeenten op aan het advies te volgen van de Nationale Ombudsman, dat inhoudt dat de mogelijkheid om contant te betalen moet blijven bestaan (Persbericht KBO-PCB van 4/1/2018).
Ik deel de zorgen van deze ouderenbond. Ruim 17 jaar geleden heb ik mij er al sterk voor gemaakt, dat kwetsbare burgers door aanpassingen in het betaalverkeer niet nog afhankelijker worden. Het onderwerp is actueler dan ooit. De praktijk leert immers dat ook digitale veiligheid grenzen heeft en onder druk staat door cybercriminaliteit zoals phishing, hacking, identiteitsfraude en misbruik van codes en pinpasjes. In bijgevoegde ingezonden brief uit 2001 stelde ik al aan de orde dat ouderen en kwetsbare groepen in de samenleving dezelfde rechten moeten hebben als anderen. Zeker in een tijd waarin iedereen de mond vol heeft over onderwerpen als integratie en langer zelfstandig blijven wonen. De actie in 2001 heeft er overigens toe geleid dat er met de bank een passende regeling is getroffen (zie ingezonden brief uit 2001). PinbeleidBankenIngezondenBrief2001

Tijs versus Kim’ Week 1 

In een dagblad uit EO-coryfee Tijs van den Brink zijn zorgen over kerkverlating. Volgens hem zullen nog meer mensen de kerken verlaten, als twijfels over het geloof niet serieus worden genomen (*). Tijs raadt dominees aan eerst 50 afleveringen van het EO programma ‘Adieu God?’ te bekijken, zodat ze weten wat er leeft in de harten van mensen. Ik heb diverse afleveringen bekeken en vond die best wel boeiend, maar plaats er tegelijk een kanttekening bij. In ‘Adieu God?’ staan vooral bekende Nederlanders centraal, waaronder een groot aantal ‘opinieleiders’. Met zijn journalistieke opleiding en ervaring, moet Tijs weten dat opinieleiders mensen zijn die de opinie van een grote groep andere mensen kunnen beïnvloeden. Dat gegeven maakt de vraag relevant wat de EO ermee wil bereiken. Wie goed om zich heen kijkt en maatschappelijk betrokken is – en dat zouden dominees toch moeten zijn – kent wel zo’n beetje de twijfels die gelovigen kunnen doormaken. Wat niet wordt gemeld is het gegeven dat juist opinieleiders mensen aan het twijfelen kunnen brengen, vooral jongeren en anderen die daarvoor ontvankelijk zijn. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de ontwikkeling van de wetenschap, kennismaking met andere culturen, invloed van de sociale media etc. Misschien een aandachtspunt voor komende programma’s.

In hetzelfde dagblad stond een mening van Prof. dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die haaks staat op de zorgen van Tijs. Putters is juist van mening dat mensen steeds geloviger worden en er langzaam maar zeker een einde komt aan de ontkerkelijking van Nederland. Als redenen vermeldt hij onder andere het groeiende aantal christenemigranten en het feit dat mensen andere vormen van zingeving zoeken en vinden. In een uitgebreide recente studie van het SCP, wordt vermeld dat in 2018 het accent ligt op de zogenaamde ‘buitenkerkelijke spiritualiteit’. Dat mogen we ons als christenen aantrekken, maar betekent tegelijk een uitdaging (*). Zie ook mijn publicatie/bericht op deze site van Nieuwjaarsdag 2018: De sociale staat van Nederland.

  • Nederlands Dagblad, 30/12/2017: ‘Kerken moeten twijfels serieus nemen’,’BLOGS EN BLADEN’ Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)Werkprogramma 2018, pagina 37 en interview met Kim Putters in Elsevier Weekblad, 20/12/2017.

 ———————2018———————————————–2018—————————————–2018—————–

Uitstel rechterlijke uitspraak ‘Gluurverhoging’ Week 52

Artikel 9 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens leert het volgende: Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Dit wordt ook wel aangeduid als de doelbinding. Gegevens mogen dus wel worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn verzameld, maar dit andere doel dient verenigbaar te zijn met het oorspronkelijke. In bepaalde situaties dient degene van wie gegevens worden verwerkt daarvoor ook toestemming te geven. Nadat eerder de Raad van State al kritisch was over de gevolgde procedure (uitspraak zie onderaan) heeft de Woonbond aan de rechter voorgelegd of de Belastingdienst juist heeft gehandeld, door in het kader van de inkomensafhankelijke huurverhogingen informatie over het inkomen van huurders door te geven aan verhuurders/woningcorporaties (in de volksmond aangeduid met de woordspeling ‘Gluurverhoging’). Na eerder uitstel zou de rechter in Den Haag op 27 december 2017 uitspraak doen. Die dag werd bekend dat de datum weer is uitgesteld en verschoven naar 7 februari 2018. Het is tekenend voor de complexiteit van het onderwerp, maar ook van de grote belangen die op het spel staan. De Woonbond wil een collectieve regeling voor haar leden (zie ook de website van de Woonbond en de uitspraak van de Raad van State uit 2016).
Uitspraak 201506945/1/A3
Datum van uitspraak: woensdag 3 februari 2016
Tegen: de staatssecretaris van Financiën
Proceduresoort: Hoger beroep
ECLI:NL:RVS:2016:253

‘Mantelzorgwaardering’ Week 51

In mijn woonplaats  Hoogeveen is veel aandacht voor mantelzorg. Bij het project Mantelzorg-Vitaal zijn, naast de gemeente, ook andere instellingen op het gebied van zorg en sociale ondersteuning betrokken. Sinds de decentralisatie in de zorg, is het mantelzorgcompliment van de SVB in de vorm van een geldbedrag vervallen en zijn gemeentes verantwoordelijk voor de mantelzorgwaardering. Mantelzorgers kunnen hier kiezen uit een divers pakket aan activiteiten op het gebied van sport, ontspanning en uitjes. De inspanning van de gemeente wordt gewaardeerd door veel mantelzorgers. Tijdens een inloopspreekuur van de gemeenteraad, kon ik gisteren mijn waarderingen uitspreken voor de inzet van de gemeente en de gemeenteraad. Dat neemt niet weg dat er aandachtspunten blijven waar men alert op moet zijn. Een daarvan is aandacht voor mantelzorgers onder 18 jaar. In de statistieken is deze groep nagenoeg onzichtbaar, maar mantelzorg kan zwaar drukken op de schouders van jongeren in een cruciale ontwikkelingsfase. Door ervaring wijzer geworden, weet ik dat het echt nodig is dat de samenleving dit onderkent om mogelijke ernstige gevolgen op langere termijn te voorkomen. 

‘Kabinet wint publieksprijs Big Brother Awards 2017 van Bits of Freedom’ Week 50

Met 47% van de stemmen is de publieksprijs van de Big Brother Awards 2017 overtuigend gewonnen door het kabinet. Het wint de prijs voor het doordrukken van de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, door het publiek ook wel de sleepnetwet genoemd. Eerder negeerde het kabinet de overweldigende kritiek van burgers, adviesorganen en maatschappelijke organisaties. Nu wil het kabinet de wet zo snel mogelijk van kracht laten zijn, ongeacht de uitslag van een in het voorjaar van 2018 te houden referendum. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) nam in de Amsterdamse Stadsschouwburg de prijs in ontvangst.
De expertprijs ging naar de grootste handelaar in kredietprofielen van ons land, die bedrijven adviseert over de kredietwaardigheid van klanten. Goed dat dit onderwerp aandacht krijgt, want onttrokken aan het zicht van een groot deel van de samenleving, worden profielen van burgers opgesteld, waarvan de consequenties groot kunnen zijn. Op basis van profielen kan worden besloten over het toelaten tot of de premiehoogte van verzekeringen. In het persbericht van BOF wordt een uitspraak aangehaald van Dennis Broeders, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: “Naarmate dergelijke profielen vaker gebruikt worden in het dagelijks leven door banken, werkgevers, verzekeraars en de overheid, beïnvloeden ze levenskansen.” (*).
• Persbericht op de website van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BOF), 12/12/2017 en website NRC-Handelsblad, ‘Kabinet en databedrijf Focum grootste privacyschenders van 2017’, 11/12/2017 ‘

‘Appen in het verkeer Week 49

In mijn tijd bij de politie werkten we regelmatig samen met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), bijvoorbeeld bij grootschalige controles. Ik ben de SWOV gaan waarderen, omdat hun onderzoek bijdraagt aan de verkeersveiligheid en verkeersdeelnemers bewust maakt van de risico’s. Begin december 2017 werden de uitkomsten bekend van onderzoek naar het gebruik van apps in het verkeer. Onderzoek door middel van een vragenlijst wees uit, dat 65% van de Nederlanders wel eens zijn/haar telefoon gebruikt tijdens deelname aan het verkeer, terwijl 76% aangeeft het eigen gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer gevaarlijk te vinden. Tegenstrijdige cijfers. Er is  kennelijk voldoende besef van de gevaren van telefoongebruik tijdens verkeersdeelname, maar desondanks wordt de telefoon veelvuldig gebruikt (*). De SWOV houdt ons een spiegel voor en iedereen kan zelf naar eer en geweten beoordelen hoe zijn of haar verkeersgedrag is. 

*Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Interpolis Barometer 2017. NOS nieuws, 6/12/2017 ‘We vinden appen in het verkeer gevaarlijk, maar doen het zelf ook’.

‘Meer burn-outs’ Week 48

Het aantal burn-outs is de afgelopen twee jaar weer gestegen. Dat blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek 2017, een initiatief van Intermediair en Nyenrode Business Universiteit. Volgens het onderzoek is de kans dat een loopbaan wordt onderbroken door een burn-out of overspanning kleiner als er een vast dienstverband is, men hoger is opgeleid, emotioneel stabiel, hebzuchtig en beschikt over fysieke kracht. Dat het hebben van een hanige en zelfs hebzuchtige karakterstructuur het risico op een burn-out kan verminderen, is ergens logisch en tegelijk schokkend. Dat heeft natuurlijk alles te maken met (een gebrek aan) inlevingsvermogen. Vrouwen lopen een groter risico (*). De uitkomst vind ik niet verwonderlijk in onze samenleving waarin sprake is van verharding, een wurgende informatie-overlast en permanente bereikbaarheid. Het is triest dat vooral degenen die wat gevoeliger zijn of het hoge tempo niet kunnen bijhouden eronder lijden. Hebzucht is in dit verband kennelijk een goede eigenschap. Lees over hebzucht ook het artikel ‘Consume(e)ren of Consuminderen’ op mijn persoonlijke website. Voor een volledig overzicht verwijs ik naar het onderzoek.

• Intermediair en Nyenrode Business Universiteit, Nationaal Salarisonderzoek 2017, pagina 6.

‘Herinnering aan Jan Beijert’ Week 47

Op 23 november 2017 is het tien jaar geleden dat Jan Beijert op 79-jarige leeftijd in Delfzijl overleed. Hij begon zijn loopbaan in de bouw en groeide uit tot een bekwaam en kritisch politicus en bestuurder. Voor het Nieuwsblad van het Noorden schreef hij vele jaren treffende columns in de rubriek ‘Op het scherp van de snede’. Jan had een sterk rechtvaardigheidsgevoel en gebruikte zijn pen om sociale misstanden, schijnheiligheid en excessen aan de kaak te stellen. Daarbij wisselden humor scherpte en kritiek elkaar af. Zijn columns brachten bij veel lezers een schok van herkenning teweeg en niet zelden herlas ik zijn columns een of meerdere keren. Een aantal heb ik bewaard, over de oorlog en het latente en herlevende antisemitisme in de samenleving.

Zijn column van 13 december 1997 ging over het Liro-archief. Hij hekelde de schandalige wijze, waarop na de oorlog werd omgegaan met de teruggevonden bezittingen van in de oorlog weggevoerde Joden. Hij maakte het persoonlijk door de vraag stellen wat er na de oorlog is gebeurd met de oorbellen van Ester, het kettinkje van Sara en de armband van Rachel. In zijn column van 21 oktober 2000 schreef hij kritisch over een anti-Israël mars in Amsterdam, waarbij antisemitische leuzen werden gescandeerd zonder dat er werd ingegrepen. In 1988 en 1995 wisselden wij per brief gedachten uit. Jan liet mij op vriendelijke wijze weten dat ik in mijn publicaties de tijd van vroeger idealiseerde, onderbouwde dat met zijn ervaringen en zette mij scherp aan het denken. Hij bedankte voor de boom, die we op zijn naam lieten planten in het Koningin Beatrix Woud in Israël. De actuele golf van nieuws volgend, denk ik weleens: hoe zou Jan hierover hebben gedacht? Jan Beijert: een man met visie, een Rechtvaardige onder de Volkeren.

‘Waarom verdwijnen de geldautomaten?’ Week 46

Volgens het journaal van 14 november 2017 verdwijnt de geldautomaat uit onze straten. De komende jaren moeten er 2000 verdwijnen. Het zou aan de consument liggen die vaker pint en telebankiert en minder contant afrekent. Oh ja, ook het groeiende aantal gewelddadige plofkraken speelt een rol.

In Nieuwveen (ZH) tekenden 400 inwoners een petitie tegen het verdwijnen van de laatste geldautomaat daar. De lokale bank bedacht een oplossing en iedere zaterdagmorgen staat er nu een mobiele automaat. Ouderen en mensen met een beperking zijn natuurlijk de dupe van deze ontwikkeling. Ik juich de protesten dan ook toe. Plofkraken zijn natuurlijk verwerpelijk, maar de banken moeten ook aan zelfonderzoek doen. Al vele jaren is er sprake van een sturingsproces waarbij digitaal betalen werd gepropageerd en contant betalen ontmoedigd, bankfilialen werden gesloten en personeel ontslagen. Eigenlijk wil men van het contante geld af en die richting gaat het ook op. Veel mensen willen dat niet, vooral de kwetsbare medeburgers. In een land waarin mensenrechten en burgerschap zo belangrijkzijn, mogen hun belangen niet worden genegeerd. Ethisch bezien is het niet goed als we te afhankelijk worden van financiele instellingen.

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MDO) van de Nederlandse Bank heeft oplossingen in petto. Meer contactloos betalen of extra ‘bijpinnen’ in winkels en horecagelegenheden. Maar dat levert weer een veiligheidsrisico op, want dan moet de middenstand meer contant geld in kas hebben. Ik houd mij al decennia bezig met deze ontwikkeling. Nederland loopt voorop en dat zie ik met lede ogen aan. Ik vraag mij ook af of de banken hun belangen niet teveel op de voorgrond plaatsen. Want laten we objectief zijn: door de snelle groei van cybercriminaliteit en de talrijke risico’s die daaraan kleven, kun je niet stellen dat de samenleving en met name het betaalverkeer veiliger is geworden.

 ‘Rutte III tot behoedzaamheid gemaand’ Week 45 2017

Het gaat weer goed in Nederland. De werkloosheid daalt, er wordt weer verdiend door bedrijven en in een goed draaiende economie laat de burger het geld weer rollen. De huizenprijzen stijgen maar ook de filedruk neemt toe en dat werkt door in de belasting van ons leefmilieu. Hoewel de regering het debat over de regeringsverklaring goed heeft doorstaan, worden er ook kanttekeningen geplaatst en wel door de Raad van State, een gezaghebbend adviesorgaan en een van de ‘waakhonden’ van het regeringsbeleid. In een persbericht van 3 november 2017 over de Tussentijdse rapportage begrotingstoezicht, maant de Raad de overheid tot behoedzaamheid.

Het kabinet zet de Nederlandse traditie van trendmatige begrotingsbeleid voort, maar daar past een kanttekening bij. We leven is een snel veranderende en onzekere wereld. Economische tegenvallers en risico’s kunnen zich de komende kabinetsperiode materialiseren. Negen jaar geleden begon de mondiale financiële crisis maar velen lijken dat te vergeten. Terwijl nieuwe economische bubbels zich aftekenen, is de vraag terecht of er voldoende marge is gehouden om economische tegenwind op te vangen? De wijze spreukendichter had het al door: ‘Bedachtzaamheid zal over u waken, verstandigheid zal u behoeden’ (2:11).

‘Pronkjuweel aan diggelen’  week 44 2017

Het debat over de regeringsverklaring van het kabinet Rutte III viel dit jaar samen met ander belangrijk nieuws. Een gedenkwaardige dag. De Kiesraad maakte bekend, dat er komend voorjaar een referendum zal worden gehouden over wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Sleepwet of Aftapwet). CDA-leider Buma had al aangekondigd, dat ondanks het aangekondigde referendum de wet toch zou doorgaan. Het pronkjuweel dat door D66 met veel bombarie was geïntroduceerd en vervolgens leidde tot het debacle met het Oekraïne referendum, is daarmee ‘aan diggelen’. Ik was nooit voorstander van een referendum, omdat het een gekozen regering kan verlammen en besluiteloos kan maken. Maar als zo’n wet er eenmaal is, moet die worden gerespecteerd of  ingetrokken. SGP-leider Cees van der Staaij bracht de nuance tijdens het soms felle Kamerdebat, door te verwijzen naar Dankdag voor het gewas met de opmerking dat er weliswaar veel mis is in onze samenleving, maar ook veel reden tot dankbaarheid. Kortom er zijn ook veel zegeningen te tellen. Goed als inleiding voor een spreekbeurt zondag over Lucas 12:13-21 met als thema ‘Hebzucht’.

Het Nederlandse Rode Kruis bood diepe verontschuldigingen aan voor het gebrek aan steun en hulp aan Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De organisatie heeft vrijwel niets voor de Joodse medeburgers gedaan. Aanleiding was een boek van de NIOD-historicus Regina Grüter. Volgens haar ‘mag juist een humanitaire organisatie nooit wegkijken’. Aan de late kant die verontschuldiging, maar beter laat dan nooit.

—–

–Opiniebijdrage geweigerd door RD: ‘alarmisme of realisme?’

–Wet zeggenschap lichaamsmateriaal, mei 2017. Met link naar de Kamerbrief van de minister

–Zelfscan supermarkten: voordelen en nadelen

–Inleiding: een veranderende wereld

–OPINIEBIJDRAGE GEWEIGERD DOOR RD: ‘ALARMISME OF REALISME?’

Onder de kop ‘In de ban van het eindtijddenken’ verscheen op 8 mei 2017 in het Reformatorisch Dagblad (RD) een uitgebreide publicatie over een studie van wetenschapper Rie Hilje-Kielman, naar de eindtijdverwachting onder christenen. De (promotie)studie kreeg als titel mee: ‘In het laatste der dagen. Eindtijdverwachting in Nederland op de drempel van de moderne tijd (1790-1880)’ (1). In de RD publicatie las ik het volgende: ‘de niet-kerkelijke historicus uit Bunnik verdiepte zich in allerlei kerkelijke literatuur, bezocht het archief van Tot Heil des Volks in Urk en schafte een driedelige Statenbijbel aan’. Deze achtergrondinformatie zou voor een journalist van een behoudend dagblad als het RD, reden moet zijn om extra oplettend te zijn. Aangezien ik gedurende 25 jaar voor De Oogst, het maandblad van Tot Heil des Volks heb geschreven voor de rubriek ‘samenleving’, voel ik mij betrokken bij het onderwerp. Daar komt bij dat uitgerekend in de periode van publicatie de opinierubriek van het RD werd gedomineerd door opiniestukken en ingezonden brieven over Tot Heil des Volks, die zijdelings verband hielden met het onderwerp.

De journalist vermeldt in zijn publicatie enige conclusies die vragen bij mij opriepen:

–Het onderzochte tijdperk was een periode van crisis en breuken;

–Het eindtijddenken had een vertragend effect op het moderniseringsproces, dat zich in Nederland voltrok;

–Toen de wederkomst uitbleef, volgde de ontnuchtering;

–De onderzoeker duidt de term eindtijddenken aan met ‘ALARMISME’.

Alarmisme

Taalkundig zijn ‘alarmisme’ en het daarvan afgeleide ‘alarmist’ brede begrippen, vaak met een negatieve teneur en qua betekenis variërend van ‘onruststoker’ en paniekzaaier tot ‘onheilsprofeet’. Opmerkelijk is dat dit betrekkelijk nieuwe begrip in geloofskringen bij mijn weten nauwelijks wordt gebruikt, maar in deze tijd wel binnen seculiere kringen. Bijvoorbeeld in het licht van de vele problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd zoals klimaatverandering en de gevolgen ervan, terrorisme, oorlog en vrede, (cyber)criminaliteit en rechtshandhaving.

Gebruik van dat begrip riep bij mij de vraag op of het ‘alarmisme’ dat mevrouw Kielman onderzocht, in de kern wel zo sterk afwijkt van de talrijke mondiale en grensoverschrijdende problemen die anno 2017 op de mensheid afkomen? Met andere woorden, wat is ten principale het verschil tussen het ‘eindtijddenken’ in de door haar bestudeerde periode en het hedendaagse ‘alarmisme’? Als voorbeeld verwijs ik naar de wereldwijde commotie die op 1 juni 2017 is ontstaan door de beslissing van president Trump, om de VS terug te trekken uit de klimaatovereenkomst van Parijs. Gelet op het grote aantal landen dat het akkoord ondertekende, is de conclusie gerechtvaardigd dat een aanzienlijk deel van de wereldbevolking alarmist is. Hoewel wetenschappers  elkaar op wezenlijke punten tegenspreken, zoals de oorzaken van klimaatverandering en in welke mate dit het gevolg is van natuurlijke cycli en/of menselijk gedrag, wijst de praktijk uit dat de meeste wetenschappers een verband leggen tussen klimaatverwarming/opwarming van de aarde en menselijk handelen. Terugblikkend naar de recente geschiedenis zoals de dertiger jaren met het opkomende antisemitisme, is tevens de vraag gerechtvaardigd wat beter is alarmisme of naïviteit? Waren bij de opkomst van het nazisme en fascisme de alarmbellen maar eerder gaan rinkelen. De terminologie die mevrouw Kielman gebruikt in haar studie, zoals de aanduiding ‘deze hallucinerende wereld vol angstvisioenen en wensdromen’ en het woord ‘ondergangspessimisme’ (pagina’s 12, 13 en 15 van de studie}, zouden voor de journalist reden moeten zijn geweest tot kritischer vraagstelling en diepte analyse. Mijn grootste bezwaar is echter, dat er bij de introductie van een betrekkelijk modern begrip als alarmisme, binnen deze context voldoende aanleiding zou zijn geweest om een aantal feiten en conclusies van de onderzoeker te toetsen aan de alarmistische actualiteit en tevens exegetisch te toetsen aan bijvoorbeeld de visies van profeten uit het Oude Testament en de tijdredenen van Jezus Christus. Die belangrijke invalshoek heb ik helaas gemist.

Opiniebijdrage geweigerd

Ik stuurde een in mijn visie goed onderbouwde maar wel uitgebreide opiniebijdrage naar het RD en de ontvangst werd bevestigd. Toen ik na bijna een week nog niets had gehoord, nam ik telefonisch contact op met de redactie. Mij werd medegedeeld dat het stuk niet zou worden geplaatst, omdat er inmiddels een andere publicatie over het onderwerp ‘eindtijd’ was geplaatst. Ik heb het RD hoog staan, maar deze handelwijze van de redactie vond ik zeer teleurstellend. Ik heb direct aangegeven dat ik de opiniebijdrage zou plaatsen op een van mijn websites, die inmiddels jaarlijks worden bezocht door rond 25.000 bezoekers. Het valt mij vooral tegen, omdat ik enige jaren geleden, op 29 april 2011 uitgerekend van het RD een verzoek kreeg om een opiniebijdrage te leveren over het besluit van de overheid om te stoppen met een centrale databank met biometrische gegevens (2). Wie kan, gelet op de vele onderwerpen die dagelijks het nieuws domineren, nog ontkennen dat er sprake is van massaal mondiaal alarmisme?  

De geweigerde opiniebijdrage die voor zich spreekt, kunt u lezen via de volgende link: RDGeweigerdeOpiniebijdrageMei2017

           Zorgen milieu en klimaat: alarmisme of realisme?

           Noodzaak ophoging dijken: alarmisme of realisme?

          Wapenwedloop en terreurdreiging: alarmisme of realisme?

Seculiere belangstelling voor Apocalyps en eindtijd

Onder seculiere journalisten en wetenschappers is er een groeiende belangstelling voor onderwerpen als de Apocalyps (3), eindtijddenken en Doomsday. Bij een vluchtige zoektocht op internet vond ik alleen al van de afgelopen twee jaren tien publicaties in belangrijke seculiere media. Aan een artikel daarover in NRC Handelsblad heb ik aandacht besteed op een van mijn websites. Past deze groeiende belangstelling in de huidige tendens om vooral maar kritisch te zijn over geloof en euforisch over de wetenschap, of heeft het toch te maken met een bepaalde somberheid over alles wat er op onze planeet gebeurt en waarop ook de wetenschap geen afdoende antwoorden heeft? Ik ben in mijn publicaties overigens altijd terughoudend geweest om het begrip eindtijd te gebruiken, omdat het de indruk wekt dat er een einde is zonder nieuw begin. Dit komt tot uitdrukking in een publicatie uit 2016 over het alarmisme, waar de schrijver stelt dat een mens zijn tijd niet moet besteden aan doemscenario’s. ‘Doe wat’  adviseert hij zoals het verbeteren van je buurt, je auto delen met anderen etc. (4). Het artikel lezend vroeg ik mij wel in alle rede af, in hoeverre het bewuste dagblad er zelf in slaagt alarmisme en doemscenario’s buiten de deur te houden. Dat neemt overigens niet weg dat een overdaad aan slecht nieuws een mens somber kan maken en zelfs verlammend kan werken. Of daarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen eindtijddenken of alarmisme in verleden of heden dan wel realisme in deze tijd, betwijfel ik. Ik denk dat juist in deze tijd van globalisering de situatie zorgelijker is, omdat massamedia en sociale media ons dagelijks overvoeren met ernstig nieuws. Een brede discussie over dit onderwerp in relatie tot de groeiende angst onder mensen, vooral jongeren, is zeker gewenst.

Symboliek van de amandelboom

Het nationaal symbool van Israël is de zevenarmige Menorah kandelaar. Mozes krijgt de opdracht een lampenstandaard te (laten) maken van zuiver goud (5). De voet, de schacht, de kelken, knoppen en bloemen moesten uit één stuk worden gedreven. De schacht moest zes zijarmen hebben: drie aan de ene kant en drie aan de andere kant, versierd met amandelbloesem, op elk van de zes armen en de schacht een aantal kelken en knoppen en bloemblaadjes. Op de armen konden zeven lampen worden geplaatst. Waarom de bloesem van de amandelboom, welke symboliek gaat ervan uit? Als andere planten nog in winterslaap zijn, is de amandelboom de eerste boom in het midden oosten, die na de winter uitbot en bloeit. Hij reageert sneller dan andere planten op de lentezon en lenteregen. Door de prachtige witte bloesem wordt de boom beschouwd als een ‘lichtbrenger’. Een teken van hoop. De menora staat in het wapen van de staat Israël en de Davidsster op de vlag.

            Mondiale vluchtelingenstromen: alarmisme of realisme?

              Oneerlijke verdeling welvaart: alarmisme of realisme?

              Cybercrime en cyberoorlog: alarmisme of realisme

Bronnen

1.‘In het laatste der dagen. Eindtijdverwachting in Nederland op de drempel Van de moderne tijd (1790-1880)’. Promotiestudie Universiteit Leiden, april 2017. Reformatorisch Dagblad, 8 mei 2017 ‘In de ban van het eindtijddenken’.
2. Reformatorisch Dagblad, 2 mei 2011. ‘Debat over privacy moet doorgaan’. Jaap Spaans.
3. ‘De naderende eindtijd van IS kennen we uit de Gouden Eeuw’. NRC.nl, 9 augustus 2016.
4. ‘Alarmisme wordt excuus om maar niets te doen’. De Volkskrant, 22 november 2016.
5. Ex. 25:31 en Jeremia 1:11.

Foto’s:  kolencentrale en amandelbloesem Nationale Beeldbank. Andere foto’s: Jaap Spaans

————-  

–WET ZEGGENSCHAP LICHAAMSMATERIAAL

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een concept-wetsvoorstel met memorie van toelichting gelanceerd: ‘De Wet zeggenschap lichaamsmateriaal’. Burgers kunnen via een consultatie hun mening geven. Ik heb zelf van die gelegenheid gebruik gemaakt.

Het wetsvoorstel bevat een algemeen kader voor het afnemen, bewaren, verstrekken, gebruiken en vernietigen van menselijk materiaal, voor andere doeleinden dan actuele diagnostiek of geneeskundige behandeling van de donor. In gewone taal: wanneer u lichaamsmateriaal afstaat in een ziekenhuis, bijvoorbeeld bloed, kan dit in uitzonderlijke omstandigheden worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of bijvoorbeeld voor strafvordering bij een strafrechtelijk opsporingsonderzoek.

In mijn reactie op de consultatiesite, heb ik aangegeven dat ik als oud-politieagent begrijp dat bijvoorbeeld DNA kan worden gebruikt om (ernstige) misdrijven op te sporen. Toch denk ik dat de overheid met dit vergaande wetsvoorstel een ethische grens dreigt te overschrijden. Ik heb daarbij verwezen naar de hoogleraar criminologie Wouter Buikhuisen, die in de jaren zeventig voorstelde om biologisch en sociaal onderzoek te verrichten naar de mogelijke criminele aanleg van kinderen. Een golf van kritiek overspoelde hem. Stel dat wetenschappelijk genetisch onderzoek uitwijst dat er een ‘agressie-gen’ is en dragerschap kan worden aangetoond. Dat zou grote gevolgen hebben, want op basis van onderzoek zou selectie kunnen plaats vinden, zonder dat de drager van het gen zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan agressie of delicten. Overigens kreeg Buikhuisen later eerherstel, maar meer op wetenschappelijke gronden.

Juristen, ziekenhuizen, artsenorganisaties en anderen toonden zich zeer kritisch over het voorstel van de minister. Een ander risico is dat een immense databank met informatie een risico zou kunnen opleveren, als in ons land de democratie onder druk zou komen te staan. Dat lijkt nu wellicht onvoorstelbaar, maar wat kun je in deze complexe en snel veranderende en globaliserende samenleving nog uitsluiten?

De consultatie die de minister heeft uitgeschreven is een middel dat onze democratie waardig is. Schroom daarom niet en maak gebruik van uw democratisch recht om te reageren. Dat kan nog tot 23 juni 2017. Zie ambtelijk concept consultatie voorjaar 2017, te vinden via een zoekmachine onder: https://www.internetconsultatie.nl/zeggenschaplichaamsmateriaal

Bronnen: DNAKamerbriefWEtsvoorstel2017 Kamerbrief is uit 2015 toen het wetsvoorstel werd aangekondigd.

————

–ZELFSCAN SUPERMARKTEN: VOORDELEN EN NADELEN

Een van de grootste veranderingen waar we als burger allemaal mee te maken hebben is de computerisering en digitalisering van de samenleving. Er valt niet aan te ontkomen. Zelfs degenen die kiezen voor een kluizenaarsleven, staan in veel computerbestanden geregistreerd en wie in noodgevallen een beroep moet doen op zorg, dient een Burger Service Nummer (BSN) en identiteitsbewijs te overleggen. Wie merkt niet, dat hij of zij steeds minder briefpost ontvangt en als het ware in een digitale fuik belandt? Een weg terug is er niet, dus is het zaak er behoedzaam en selectief mee om te gaan. Dat is nogal een opgave, vooral als je digibeet bent (moeite hebt met digitalisering). SCAN JUMBO 7 JULI 16Een van de ontwikkelingen die snel op ons afkomt, is het zelf scannen van aankopen in supermarkten en andere winkels.

Voordelen en nadelen

Het systeem heeft ontegenzeggelijk voordelen. De consument doet alles zelf, weegt af, scant de streepjescode en rekent af en bespaart de ondernemer tijd en kosten. Lange rijen aan de kassa’s worden gereduceerd, je kunt tijdens het winkelen direct checken of prijzen bij de producten en de feitelijke prijs met elkaar in overeenstemming zijn en overschrijding van je inkoopbudget voorkomen. Winkelpersoneel is zeer hulpvaardig bij het wegwijs maken van de klant is mijn ervaring. Er zijn echter ook enige nadelen.

Het systeem is goed, maar enige voorzichtigheid is wel geboden. Bij het in gebruik nemen van de scanner geef je aan dat je de voorwaarden kent (zie bronnen). Die voorwaarden impliceren o.a. dat er steekproeven kunnen worden gehouden en in geval van diefstal aangifte kan worden gedaan. Artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht impliceert dat er bij diefstal sprake moet zijn van opzet, dus producten bewust niet worden gescand. Nalatigheid valt daar niet onder. Dat is ook de reden dat personeel aan de kassa voor het afrekenen vraagt of je alle producten hebt kunnen scannen. jaap 2007 113De praktijk wijst uit dat een gering aantal producten niet kan worden gescand en dan loop je als consument een risico. Zelf scannen vereist dus zorgvuldigheid en concentratie. Vooral kwetsbare ouderen en mensen met een beperking lopen het risico fouten te maken en kunnen beter op de traditionele wijze winkelen. Hieronder twee rechterlijke uitspraken betreffende zelf scannen – veroordeling en vrijspraak – die integraal te vinden zijn door de ECLI nummers onder de bronnen in te typen op of te kopiëren naar de website www.derechtspraak.nl (onder ‘zoeken in uitspraken’). Op termijn kan zelf scannen privacy risico’s opleveren. Het is onvermijdelijk dat zelf scannen in de toekomst zal worden gekoppeld aan verplicht digitaal betalen. Dan kunnen consumptiepatronen worden gekoppeld aan een individu en via datamining kunnen er profielen worden opgesteld. Bepaalde producten zoals alcohol, tabak en dieetproducten kunnen inzicht geven in iemands levenswijze, gedrag en gezondheid. De vraag of dat gewenst is moet iedereen maar voor zichzelf beantwoorden.

handtekening jaap

Bronnen

ECLI:NL:GHSHE:2012:BX5743 en ECLI:NL:RBNNE:2015:4889

Voorbeeld uit voorwaarden zelf scannen van een supermarkt:

Bij vermoeden van misbruik kunnen we aangifte doen van diefstal en je voortaan het gebruik van zelfscan weigeren. Ook kunnen we je de toegang tot de betreffende winkel ontzeggen voor de duur van maximaal 12 maanden.

Een oplossing is overigens in aantocht. In Israël wordt een systeem getest, waarbij een grote scanner aan de uitgang controleert of alle producten in winkelwagen of mandje ook zijn betaald.

Foto’s: J. Spaans

————

–INLEIDING: EEN VERANDERENDE WERELD

De samenleving verandert in snel tempo onder invloed van processen als globalisering, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. googlecameraautoDat heeft grote gevolgen voor de politieke en economische verhoudingen op de wereld, maar bijvoorbeeld ook voor de rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en de gezondheidszorg.

Door het wegvallen van landsgrenzen worden we geconfronteerd met nieuwe vormen van criminaliteit als cybercrime (computercriminaliteit) en een sterke toename van ernstige vormen van georganiseerde misdaad zoals mensenhandel, terrorisme en drugshandel. Onderzoeken op het gebied van erfelijkheidsleer (genetica), criminologie en forensische (gerechtelijke) psychiatrie leveren nieuwe, soms controversiële inzichten op. Zo kunnen volgens sommige deskundigen afwijkend gedrag of criminaliteit in de toekomst voorspelbaar zijn. Een ontwikkeling die zich sneller voltrekt dan velen denken. Dat geldt ook voor de invloed van computertechnologie en nieuwe media op onze leefstijl en de persoonlijke levenssfeer van burgers. Informatieverwerking speelt een cruciale rol!

De ethische en levensbeschouwelijke gevolgen van deze maatschappelijke ontwikkelingen, worden onder christenen vaak onderschat en soms genegeerd. Toch is het belangrijk dat we erover nadenken en van gedachten wisselen.  De komende tijd zal ik op deze website een aantal publicaties wijden aan de vraag, hoe groot het effect van ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen kan zijn op ons, individuele burgers.

 

handtekening jaap          googlecamerauto2Foto’s: begin 2016: een camera-auto brengt een woonwijk in kaart voor het wereldwijde web