Skip to content

-Antwoord ministerie op vraag ‘houtstook’

Er is een aantal maatschappelijke onderwerpen die veel burgers bezig houdt zoals klimaat en milieu, straling, de digitalisering van de samenleving en cybercriminaliteit etc. Onderwerpen die ik regelmatig aan de orde stel. De komende decennia zal, als gevolg van de reductie van gaswinning, een versnelde transitie plaats vinden van aardgas naar andere energiebronnen zoals wind- en zonenergie en biomassa. Een mega-operatie met grote gevolgen. Omdat de groei van bijvoorbeeld houtstook ook gevolgen zal hebben voor de (volks)gezondheid, schreef ik een brief aan de Minister van VWS voor een publiek debat. De brief werd doorgezonden naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Afgelopen week ontving ik het antwoord dat u hieronder aantreft. Aangezien het om een email ging heb ik toestemming gevraag voor verspreiding en die is per mail verstrekt. Voor meer informatie en achtergronden verwijs ik naar het eerdere bericht hierover van 24 januari 2018.
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Communicatie

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag | 11e etage

Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

………………………………………………………………
E publiek@minienm.nl

Geachte heer Spaans,

Op 23 januari ontving de minister van VWS uw brief met een oproep voor een publiek debat over houtstook. Graag willen wij reageren op uw oproep.

Allereerst hartelijk dank voor uw bericht. U raakt een belangrijk punt aan. Schone lucht is voor iedereen belangrijk. Biomassa draagt bij aan de terugdringing van de inzet van fossiele brandstoffen en tegelijkertijd merkt u terecht op dat ongecontroleerde verbranding kan leiden tot emissies van schadelijke stoffen.

U vraagt om een publiek debat. Op dit moment zijn wij al intensief in gesprek met bewoners, organisaties zoals het Longfonds, ondernemers en gezondheidsdeskundigen naar geschikte oplossingen waarmee we snel aan de slag kunnen. Dat gebeurt in het Platform Houtrook en Gezondheid. Dit Platform zal op korte termijn een advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aanbieden, dat vervolgens ook aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. We gaan er van uit dat de Tweede Kamer hierover in debat zal gaan met de staatsecretaris. U kunt meer informatie vinden op de website www.platformhoutrook.nl.

Ook op andere manieren zijn we actief. In Europa zetten we ons in voor schone lucht in ons eigen land. Wat er bijvoorbeeld gaat veranderen is dat er vanaf 2022 strenge Europese regels zijn voor nieuwe houtkachels. Die regels staan in de Ecodesign Richtlijn. Die regels zorgen er voor dat er minder schadelijke stoffen de schoorsteen uitkomen. Daarvoor nog komt er een nieuwe wet die de gemeente meer mogelijkheden geeft om zelf regels te maken. Dit is de Omgevingswet. Deze Omgevingswet geldt zoals het er nu naar uitziet vanaf 2021. De gemeente heeft dan bijvoorbeeld de mogelijkheid om een wijk houtrookvrij te maken.

Tenslotte werken we er ook op andere manieren aan opdat de lucht in het algemeen schoner wordt. Dat doen we bijvoorbeeld via het Luchtplan dat eind dit jaar naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. In 2019 komt er bovendien een Landelijk Actieplan Luchtkwaliteit. Het onderwerp stoken van hout zal in dit plan ook aan de orde komen.

Een additionele maatschappelijke discussie is daarom op dit moment niet aan de orde.

Met vriendelijke groet, Directie Klimaat, Lucht en Geluid

Aard van uw vraag: Prive
Aanspreekvorm: De heer
Naam: J Spaans